Головна » Новини » «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи»

«Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи»

     Університет менеджменту освіти НАПН України, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, факультет історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка запрошують науковців, викладачів, методистів, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної конференції «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи».      Конференція відбудеться 21-22 жовтня 2010 року на базі КДПУ імені Володимира Винниченка 
     Тематичні напрями роботи конференції
     1. Теоретичні та методологічні засади формування історичного мислення.
     2. Шкільна історична освіта у контексті профілізації старшої школи: проблеми, цілі та завдання.
     3. Проблеми формування історичної компетентності в умовах освітніх трансформацій.
     4. Використання потенціалу регіональної історії в школі: досвід, проблеми, перспективи.
     Тези доповідей (виступів), наукові статті учасників будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції.
     Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2010 року надіслати оргкомітету:
     • заявку на участь у конференції за формою:
     1. Прізвище, ім’я, по батькові.
     2. Тема доповіді (виступу) або зазначити: «братиму участь без виступу».
     3. Науковий ступінь, вчене звання.
     4. Місце роботи, посада.
     5. Службова адреса.
     6. Домашня адреса.
     7. Телефони: службовий, мобільний; e-mail.
     8. Потреба у готелі, гуртожитку (готель – проживання у кімнаті на 2 особи – від 150 грн. за добу; гуртожиток – у кімн. на 2-4 особи – 65 грн. за добу).
     • матеріали доповіді (виступу): тези – до 7 сторінок або наукова стаття обсягом 12-14 сторінок формату А4 українською мовою з підписом автора, сторінки нумеруються у верхньому правому куті аркуша;
     • електронний варіант заявки та матеріалів (окремими файлами).

     Вимоги до оформлення матеріалів
     1. Перед назвою статті (тез), яка друкується великими літерами, у верхньому лівому куті ставиться УДК, у правому – вказується прізвище, ім’я і по батькові автора, назва міста. 
     Нижче подаються анотації та ключові слова (українською, англійською і російською мовами).
     2. Наукові статті мають відповідати вимогам ВАК України: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список літератури, оформлений відповідно до вимог наказу ВАК України від 26.01. 2008 р. № 63, кількість використаних джерел – не менше 5.
     3. Матеріали мають супроводжуватися електронним варіантом, сформованим на CD- диску у форматі Windows у версії текстового редактора Word (1998, 2000, 2003), з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – 2 см; номери сторінок – у верхньому правому куті.
     4. Автор відповідає за зміст, обґрунтованість та наукову достовірність поданих матеріалів, правильне оформлення наукового апарату, цитування джерел та посилань на них.
     Заявка на участь у конференції, тези доповіді (виступу) або текст статті у друкованому та електронному вигляді надсилаються за адресою:
Кравченко Ю.В., КОІППО імені Василя Сухомлинського, вул. К.Маркса, 39/63, м. Кіровоград, 25006
     Електронні адреси: koippo1@ukr.net, nata_klio@ ukr.net
     Витрати на проїзд та проживання – за рахунок сторони, що відряджає.
     Телефони оргкомітету:
     (0522) 24-73-44 навчально-методичний кабінет історії та основ правознавства; 32-24-78 (тел./факс) – приймальня директора КОІППО імені Василя Сухомлинського; 22-07-43 – деканат факультету історії та права КДПУ імені Володимира Винниченка.
     Початок роботи конференції – 21 жовтня 2010 року о 10.00 в актовій залі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (вул. К.Маркса, 39/63), реєстрація учасників – з 8.00. Завершення роботи конференції – 22 жовтня о 14.00.
     Проїзд до інституту:
     – від залізничного вокзалу: тролейбуси 3, 5 до зупинки «Центральний ринок»; автобуси 11, 106, 108 до зупинки «Готель «Україна»;
     – від автовокзалу «Кіровоград 1»: тролейбуси 4, 10 до зупинки «Центральний ринок», автобуси 1, 10, 21, 50, 100, 120, 107, 500 до зупинки «Готель Україна»;
     – від автовокзалу «Кіровоград – 2»: тролейбуси 4, 3, 10 до зупинки «Дитячий світ»; автобуси 1,50, 100, 107, 150, 500 до зупинки «Дитячий світ».

Оргкомітет

Общение в сети и чат без регистрации для леди и джентльменов.


Коментарів немає