Головна » Новини » Запрошення до участі в конференції

Запрошення до участі в конференції

   З 17 квітня по 24 вересня 2009 року на базі Донецького та Чернівецького обласних інститутів післядипломної освіти відбуватиметься Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Неперервна освіта педагогів за індивідуальними траєкторіями: міф чи реальність».   До участі запрошуються науковці, працівники післядипломної педагогічної, вищої та середньої освіти.

 

Проблематика наукових доповідей

1. Перспективи розвитку та способи реалізації неперервної освіти педагогів за індивідуальними траєкторіями.
2. Методи планування й оцінки індивідуальної траєкторії педагогічної освіти у системі неперервного навчання.
3. Дистанційне навчання як елемент неперервної освіти педагогів за індивідуальними траєкторіями.
4. Інноваційний менеджмент у неперервній освіті педагогів за індивідуальними траєкторіями.
5. Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців у системі неперервної педагогічної освіти за індивідуальними траєкторіями.

Для участі у конференції просимо з1.04 до 15.09 2009 року надіслати:
1) заявку (зразок додається) на електронну адресу vitoki@ukr.net;
2) текст доповіді по першій і другій проблемам надсилати на електронну адресу ipo@cv.ukrtel.net, по третій, четвертій і п’ятій – на vitoki@ukr.net;
3) відскановані квитанції про оплату публікації – vitoki@ukr.net;
Банківські реквізити:
р/р 35426001005378
МФО 834016
ГУДКУ у Донецькій області
ОКПО 02135804
Отримувач: Донецький облІППО.
Вартість друку однієї сторінки 15 гривень.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті http://www.ippo.internet.donetsk.ua, та опубліковані у науковому збірнику.
Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.
Інформація про включення теми доповіді до програми конференції і підтвердження прийняття статей до друку буде надіслана на електронну адресу автора.
Електронній адреси для дотичного листування iponayka@yandex.ru, vitoki@ukr.net, ipo@cv.ukrtel.net.
Контактні телефони: 8 (062) 348-92-02; 8 (0372) 51-14-01; 8 (062) 345-18-11.

 

Вимоги до статті та технічного оформлення тексту доповіді (статті)

1. Обсяг статті – не менше 4 і не більше 12 сторінок.
2. Стаття надсилається в електронному вигляді у редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doc та *.rtf.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см.
4. Максимальна кількість знаків у рядку – 70.
5. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).
6. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, кторим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».
7. У першому рядку статті, перед прізвищем автора в лівому кутку подається шрифт УДК (звичайним шрифтом).
8. Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком Література.
9. У тексті статті покликання оформляються у квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела в «літературі», друга цифра – номер сторінки, перед яким подається скорочення с. (зразок: [12, с. 35]).
10. Анотації статті та ключові слова українською та англійською мовами.
11. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть. Кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора.

Зразок оформлення матеріалів

УДК 821.163.41’06-31.09

Людмила Островська
(Донецьк)

НАЗВА СТАТТІ

Текст статті.

Література

1. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.

Анотація
Summary
Ключові слова:
Key words:
 
ЗАЯВКА
учасника Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
«Неперервна освіта педагогів за індивідуальними траєкторіями: міф чи реальність»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, звання
Посада  
Місце роботи (повна назва, адреса, телефон, факс)
Тема доповіді
Секція
Домашня адреса
Електронна адреса
Контактний телефон

 

Общение в сети и чат без регистрации для леди и джентльменов.


Коментарів немає